Poskytnutá záručná doba na klimatizácie sa odlišuje podľa výrobcov (prehľad nižšie). V rámci záručnej doby garantujeme, že výrobok bude mať vlastnosti stanovené príslušnými podmienkami a normami.

Základná záručná doba je 24 mesiacov.

Predĺžená záruka podľa výrobcov (podmienkou je vykonanie servisu aspoň 1x za kalendárny rok našou spoločnosťou):
CARRIER, MITSUBISHI: 60 mesiacov
DAIKIN, TOSHIBA, SAMSUNG: 36 mesiacov

Záruka sa vzťahuje na:

 • chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo výroby
 • na zariadenie a náhradné diely

Záruka sa nevzťahuje na:

 • neodbornú manipuláciu s klimatizačným zariadením
 • nefunkčnosť spôsobenú zanedbanou údržbou (znečistenie)
 • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi (živelná pohroma)
 • inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)
 • chyby spôsobené neprimeraným zaobchádzaním
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
 • mechanickým poškodením tovaru
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené

Podmienkou predĺženej záruky je vykonania servisu aspoň 1x ročne našou spoločnosťou, ktorý si môže zákazník objednať na tel. číslach 0904 622 857, 0903 794 548, alebo na e-mail adrese info@chcemklimu.sk

Pravidelné servisné prehliadky obsahujú:

 • vyčistenie a dezinfekcia filtrov vzduchu a kondenzátora
 • vyčistenie a kontrola výmenníka
 • skontrolovanie tlaku chladiaceho média
 • kontrola a prípadná oprava odtoku kondenzátu
 • skontrolovanie spojov elektrického napájania a komunikačného vedenia
 • skontrolovanie funkčnosti celého zariadenia

V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte na tel. číslach 0904 622 857, 0903 794 548, alebo e-mail adrese info@chcemklimu.sk