Splnenie novej smernice EU – ErP

EÚ požaduje so zreteľom na ochranu životného prostredia splnenie vysokých nárokov, ktoré museli byť dosiahnuté do konca roku 2020. Jedná sa aj o cieľe 20/20/20, ktoré oproti stavu z roku 1990 stanovujú o 20% efektívnejšie využitie obnoviteľných energií, zníženie produkcie CO2 o 20% a zároveň majú redukovať využitie primárnych energií o 20%.

K zabezpečeniu dosiahnutia uvedených cieľov bola schválená smernica ErP. Podľa uvedenej smernice došlo k reklasifikácii klimatizačných zariadení do nových energetických tried. Nová smernica umožní vytvoriť politický nástroj pre podporu tvorby energeticky účinných výrobkov šetriacich zdroje.

Začiatkom roku 2013 vstúpili do platnosti nariadenia, ktoré menia požiadavky smernice ErP z roku 2009/125 ES pre klimatizačné zariadenia do 12 kW výkonu.

Klimatizačné zariadenia patria do smernice ErP, kedže sa už dlho využívajú aj v súkromnej oblasti, kde si stále viac majiteľov bytov a domov užíva komfort príjemného chladanie, alebo vykurovania.

V priebehu času prešlo na základe inovatívnych riešení a použitých technológií k výraznému posunu v hospodárnosti a efektívnosti klimatizačných zariadení, ako je to pri všetkých výrobkoch v našej ponuke. Nová smernica ErP umožní klimatizačné zariadenia v otázke hospodárnosti ľahko a lepšie odlišovať.

Nehospodárnym produktom bude zamedzený prístup na trh.

Existujú nasledujúce energetické triedy:

Podla smernice ErP došlo k detailnejšiemu rozčleneniu energetickej triedy hospodárnosti A na triedy A+, A++ a A+++.
Do klasifikácie pribudlo aj nové kritérium – tzv. emisia hluku (hladina akustického výkonu vnútorného a vonkajšieho prístroja).

Nové značenie energetickej hospodárnosti:

Vysvetlenie nových ukazovateľov SEER a SCOP:

Pôvodné hodnoty EER (chladiaca prevádzka) a COP (vykurovacia prevádzka) boli zamerané len na jeden bod merania. Nové ukazovatele SEER a SCOP sledujú viacero bodov merania. Doplnené „S“ znamená sezónne.

Body merania v chladiacej prevádzke:

– pri vonkajšej teplote v hodnotách 20 °C, 25 °C, 30 °C a 35 °C. Pri chladení sú klimatické údaje prevzaté zo Štrasburgu, ktorý je reprezentantom pre celú Európu. Adekvátne k vývoju teplôt boli body merania rozdielne vážené.

Body merania vo vykurovacej prevádzke:

– pre vykurovaciu prevádzku nebol vytvorený jednotný celoeurópsky teplotný profil ako v prípade Štrasburgu. EÚ bola rozdelená do troch klimatických zón: severná, stredná a južná a to s rozdielnymi záťažovými profilmi. Body merania boli pri vonkajších teplotách 12 °C, 7 °C, 2 °C a – 7°C. K rozdeleniu na 3 klimatické zóny došlo kvoli odlišným klimatickým podmienkam, keďže majú významný vplyv na výkonnosť klimatizačných zariadení v režime tepelných čerpadiel.

Smernica ErP pre klimatizačné zariadenia (Lot 10) je v platnosti od 1.1.2013 a platí pre všetky štáty EÚ.